Záložné podmienky

  1. Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci / § 118 ods. 1 a § 119 ods.1 Občianskeho zákonníka /, o ktorých záložca vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy, a tak isto, že založená vec je v bezpodielovom spoluvlastníctve s jeho manželom /manželkou/, ktorý /a/ so založením tejto veci súhlasí.
  2. Záložca musí mať viac ako 18 rokov a k zakladanej veci musí predložiť občiansky preukaz.
  3. Záložnú zmluvu možno uzavrieť iba ohľadne vecí, ktoré dostatočne zabezpečia pohľadávku spolu s príslušenstvom. O tom rozhodne zamestnanec Záložne. Na uzavretie záložnej zmluvy nie je právny nárok. Záložňa zásadne neuzatvára zmluvy ohľadne nekompletných a poškodených vecí a vecí týkajúcich sa odievania, alebo osobnej hygieny. Veci, ktoré sú v záruke, by mali byť založené spolu so záručnými listami a návodom na použitie.
  4. Príslušenstvo pohľadávky je tvorené za zmluvné obdobie 28 dní /štyroch týždňov/. Za každý započatý týždeň sa účtuje 4 % úrok.
  5. Záložňa sa zaväzuje vec odovzdanú do zálohy starostlivo opatrovať, chrániť ju pred stratou, zničením alebo poškodením.
  6. Záložca má právo predĺžiť si zmluvu po zaplatení úrokov a úložného.
  7. V prípade ak dlžník sumu + daný úrok do posledného uvedeného termínu nevráti, berie na vedomie a súhlasí s tým, aby založenú vec záložca odpredal bez písomného upozornenia /§ 151 f Občianskeho zákonníka/.
  8. Ak dôjde k realizácii záložného práva predajom predmetu záložnej zmluvy, rozdiel medzi cenou, za ktorú sa podarilo predmet záložnej zmluvy predať a sumou prevyšujúcou pohľadávku záložne vrátane jej príslušenstva sa vždy dohodne ako zmluvná pokuta /§ 544 a 545 Občianskeho zákonníka/, s čím záložný dlžník vyslovene súhlasí.. Táto zmluvná pokuta je splatná ihneď po predaji veci a preto uvedený rozdiel sa záložnému dlžníkovi nevypláca.
  9. Výber vecí zo Záložňe je možný iba osobne na OP, alebo na splnomocnenie overené notárom.
  10. Posledný deň, keď je možné požadovať vrátenie zálohy, sa osobitne neoznamuje!
       
       
       

 
 POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vážení zákazníci,

 

Aby ste mohli využívať nami poskytované služby, spracúvame vaše osobné údaje. Táto politika ochrany osobných údajov vás informuje o rozsahu spracúvania vašich osobných údajov, o účele ich spracúvania, o dobe, v rámci ktorej spracúvame vaše osobné údaje. Zároveň vás prostredníctvom tejto politiky ochrany osobných údajov informujeme o spôsobe ochrany vašich osobných údajov a o subjektoch, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom. V neposlednom rade vás tiež oboznámime s vašimi právami súvisiacimi so spracúvaním osobných údajov.

 

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť RAV SPEED, s.r.o., Ondavská 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 815 850, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 24484/B, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.(ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

DOTKNUTÉ OSOBY

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré navštívia priestory prevádzkovateľa na adrese Pri Vinohradoch 1/A, 831 06 Bratislava Rača ako aj na adrese Riazanská 106, Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „prevádzky“), ktoré prevádzky sú monitorované kamerovým systémom. Dotknutými osobami sú ďalej fyzické osoby, ktoré vstupujú do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom pri založení veci, pri výkupe drahých kovov alebo iných vecí a pri predaji prepadnutých vecí.

 

ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva osobné údaje dotknutých osôb, ktorí navštívia prevádzky prevádzkovateľa, a to v rozsahu kamerového záznamu, ktorý môže zachytávať charakteristiky alebo znaky tvoriace fyzickú,fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými vstupuje do zmluvného vzťahupri založení veci, pri výkupe drahých kovov alebo iných vecí a pri predaji prepadnutých vecív rozsahu meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt (ulica, číslo, PSČ a mesto),rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, e-mailová adresa a telefónne číslo.

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú na nasledovných právnych základoch:

Ø   v prípade kamerového záznamu, ktorý môže zachytávať charakteristiky alebo znaky tvoriace fyzickú,fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identituje spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

Ø   v prípade uzatvárania, zmeny alebo plneniazmluvného vzťahu založeného medzi prevádzkovateľom a dotknutou osoboupri založení veci, pri výkupe drahých kovov alebo iných vecí a pri predaji prepadnutých vecí je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účel plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,

Ø   v prípade vedenia obchodnej evidencie prevádzkovateľom, plnenia si daňových a iných povinností je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa,

Ø   v prípade uplatnenia zákonných nárokov dotknutej osoby zo zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa z uzatvorenej zmluvy ( napr. reklamácie),

Ø   na umožnenie výkonu práv dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajovje spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

 

SÚHLAS SO SPRÁCÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený.

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získané pre účely kamerového záznamu sa uchovávajú po nevyhnutnú dobu a tieto sa po 5 dňoch automaticky vymazávajú. Osobné údaje získané pre účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou pri založení veci, pri výkupe drahých kovov alebo iných vecí a pri predaji prepadnutých vecí sa uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv a povinností zo zmluvy(napr. v rámci reklamačného konania) ako aj po dobu trvania lehôt stanovených osobitnými predpismi (napr. zákonom č. 297/2008 Z.z.o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu).

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získavame a spracúvame v rámci poskytovania našich služieba uplatnenia vašich nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a z právnych predpisov. Osobné údaje chránime použitím rôznych primeraných organizačných a technických opatrení tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme prenos Vašich osobných údajov do inej krajiny v rámci EU alebo mimo EU.

 

SUBJEKTY MAJÚCE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

K Vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty, a to tretie osoby na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolné orgány, súdy, policajné orgány) a sprostredkovatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom.

 

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci vašich práv máte:


Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom a informácie o spracúvaných osobných údajoch, konkrétne o (i) účele spracúvania osobných údajov, (ii) o kategórii spracúvaných osobných údajov, (iii) o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (iv) o dobe uchovávania osobných údajov, (v) o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (vi) o práve podať návrh na začatie konania, (vii) o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby a o (viii) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 

Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.  So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, (ii) ste udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolali, (iii) namietate spracúvanie osobných údajov, (iv) sa vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne, (v) je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti, (vi) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak (i) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto vymazania obmedzenie ich použitia, (iii) prevádzkovateľ už osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov nepotrebuje, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie Vášho právneho nároku, (iv) namietate spracúvanie osobných údajov,  a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať od prevádzkovateľa vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. V prípade spracúvania osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov bez obmedzenia. 

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás obdobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie 

a)     nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b)     vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c)      založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch podľa písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

 

 

Ak chcete vykonať niektoré zo svojich práv v oblasti osobných údajov, môžete tak urobiť zaslaním žiadosti na adresuRAV SPEED, s.r.o., Ondavská 8, 821 08 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

Kontakt

Email: office@zalozna.net

Web: www.zalozna.net

Prípadne volajte kedykoľvek na:

0903 821 155
0904 466 815

Viac info...

Naše prevádzky záložní

Pri Vinohradoch 1/A (Bratislava-Rača)
Telefón: 02/44 88 02 61

Riazanská 106 (Bratislava-Nové mesto)
Telefón: 02 / 45 52 99 71

Viac info...

Záložňa – prevádzka Pri Vinohradoch 1/A Záložňa – prevádzka Riazanská